Kỳ thi chọn học sinh giỏi Khối 12 cấp tỉnh môn Sinh học - Sở GD&ĐT Đồng Tháp (Có đáp án)

(Bản scan)

Câu 13: Khi nói về hoạt động Operon Lac ở vi khuẩn Escherichia coli, trong số các phát biểu đưới
đây phát biêu nào chính xác?
A. Khi prôtêin ức chế (R) liên kết với vùng vận hành của Operon thì các gen câu trúc L.ac Z„ L.ac Y,
Lac A được phiên mã tạo chuỗi mARN chứa 3 gen. „ „
B. Nếu xảy ra đột biến ở giữa gen cấu trúc L.ac Z. thì chắc chắn làm cho prôtêin do gen này mã hóa bị
bât hoạt.
C. Nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa (gen R) làm gen này bất hoạt thì các gen của Operon Lac
cũng bât hoại. - „
D. Nếu đột biến thêm một cặp nuclêôtit ở vùng mã hóa của gen (R) thì có thê làm các gen cầu trúc
Lac Z„ Lac Y, Lac A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.
Câu 14: Khi nói về quần xã sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng?
A, Sự phân tầng trong quần xã sinh vật giúp các loài khác nhau giảm cạnh tranh và khai thác môi
trường tốt hơn,
B. Trong mỗi quần xã sinh vật, các sinh vật luôn tương tác với nhau và tương tác với môi trường
sông.
C. Mức độ đa dạng của quân xã sinh vật được thê hiện qua số lượng các loài và số lượng cá thể của xe mỗi loài.
D. Quân xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng đơn giản.

pdf 38 trang Sỹ Ðan 31/03/2023 5720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kỳ thi chọn học sinh giỏi Khối 12 cấp tỉnh môn Sinh học - Sở GD&ĐT Đồng Tháp (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfky_thi_chon_hoc_sinh_gioi_khoi_12_cap_tinh_mon_sinh_hoc_so_g.pdf